Thẻ: Hội sinh viên Việt Nam

A Welcome Party tại ĐH Newcastle, Úc

Vừa qua ngày  21/07/2019, Hội sinh viên Việt Nam (VSUN) và sinh viên tại trường