Thẻ: ý nghĩa thiết thực

VĨNH LONG: Hội diễn mang nhiều ý nghĩa thiết thực, gần gũi người dân

Mới đây, qua 03 đêm diễn ấn tượng, gần gũi, mang đậm bản sắc văn