Thẻ: Trưởng đoàn hành hương

CEO Huỳnh Thị Kim Quyên và hành trình về đất Phật

Với vai trò Trưởng đoàn hành hương, CEO Huỳnh Thị Kim Quyên (Vinnie Huỳnh) đã