Thẻ: Người dân Vĩnh Long

Người dân Vĩnh Long đầy tình cảm trong những bài thơ tự sáng tác

MỪNG CÙNG CHÁU Tặng cháu Linh Chi