Thẻ: Model Lý Trinh

NTK Quỳnh Paris lựa chọn ứng viên cho Paris Paris Fashion Week.

Vừa qua Super Talent of the World và NTK Quỳnh Paris  đã tổ chức chương